Pogoji poslovanja

1. Splošne določbe

1.1 Ti splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem, to je Wocht sro, IČO: 50186965, vpisanim v trgovinski register, ki ga vodi Okrožno sodišče Trenčín, odbor s.r.o, vstavite dodatek33233 / R, Pribinova 923/25 Bošany (v nadaljevanju “prodajalec“) in kupec, katerega predmet je nakup in prodaja blaga na spletnem mestu prodajalca o elektronskem poslovanju.

Kontaktni podatki prodajalca:

Poštni naslov: 

Wocht s.r.o.

Expandeco – svetdreves.si

A. Pušaver – EXPANDECO – SVET DREVES

Šarhova ulica 35

2331 Pragersko

Slovenija

Kontaktni podatki:

Telefonska številka: +386 3 828 37 36

E-naslov: info@svetdreves.si

Neposredna bančna povezava za negotovinska plačila (številka računa / IBAN):

SK10 0900 0000 0051 7168 1990

Nadzorni organ:

Slovaška trgovinska inšpekcija (SOI)

Inšpektorat SOI za regijo Trenčín

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

Oddelek za tehnični pregled izdelkov in varstvo potrošnikov

Telefonska številka: 046/5422771

Faks: 046/5420685

1.2 Pogodbeni stranki se strinjata, da kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrjuje, da se strinja, da bodo ti splošni pogoji in njihovi pogoji veljali za vse kupoprodajne pogodbe, sklenjene na katerem koli spletnem mestu e-poslovanja, ki ga upravlja prodajalec, v skladu s katerim prodajalec dostavi blago, predstavljeno na zadevnem spletnem mestu, kupcu (v nadaljevanju “kupoprodajna pogodba“) in vsem odnosom med prodajalcem in kupcem, ki nastanejo zlasti pri sklepanju kupoprodajne pogodbe in reklamacije blaga.

1.3 Splošni pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih, ki se razlikujejo od splošnih pogojev, imajo določbe kupoprodajne pogodbe prednost pred splošnimi pogoji.

1.4 Seznam blaga na katerem koli spletnem mestu za e-poslovanje, ki ga upravlja prodajalec, je katalog običajno dobavljenega blaga in prodajalec ne zagotavlja takojšnje razpoložljivosti vsega navedenega blaga. Dostopnost blaga bo kupcu potrjena na podlagi kupčevega vprašanja.

2. Način sklenitve kupoprodajne pogodbe

2.1 Kupoprodajna pogodba se sklene z zavezujočim sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe kupca s strani prodajalca v obliki kupčevega e-poštnega sporočila, poslanega prodajalcu in / ali v obliki izpolnjenega in poslanega kupčevega obrazca na prodajalčevem spletnem mestu in / ali v obliki telefonskega naročila kupca prodajalcu (naprej le “naročilo”).

2.2 Zavezujoče sprejetje kupčevega naročila s strani prodajalca je telefonska ali e-poštna potrditev prodajalca kupcu o sprejetju naročila po predhodnem sprejetju naročila s strani kupca ter preveritvi razpoložljivosti in datumu dobave blaga, ki ga zahteva kupec, označen kot “potrditev naročila”. Samodejno izvedeno obvestilo o prejemu naročila v elektronskem sistemu prodajalca, ki ga boste prejeli na svoj elektronski naslov takoj po pošiljanju naročila, ne šteje za zavezujoče sprejetje naročila. Po potrebi bodo vse nadaljnje informacije o vašem naročilu poslane na vaš elektronski naslov.

2.3 Zavezujoči sprejem naročila vsebuje podatke o imenu in specifikaciji blaga, katerega prodaja je predmet kupoprodajne pogodbe, podatke o ceni blaga in / ali drugih storitev, podatke o roku dobave, imenu in podatkih o tem, kam naj bo blago dostavljeno, in podatki o ceni, pogojih, načinu in datumu prevoza blaga do dogovorjenega kraja dobave blaga za kupca, podatki o prodajalcu (firma, sedež, matična številka, registracija številko v trgovinskem registru itd.) ali druge podatke.

2.4 Kupec lahko prodajalcu po e-pošti ali telefonu v roku 24 ur od dostave naročila dostavi obvestilo, da je naročilo preklicano. Kupec je dolžan v obvestilu o odpovedi naročila navesti ime, elektronsko pošto in opis naročenega blaga. V primeru preklica naročila prodajalec kupcu ne zaračuna pristojbin, povezanih z odpovedjo naročila. V primeru, da je kupec prodajalcu plačal kupnino ali njen del pred preklicem naročila, bo prodajalec že plačano kupnino ali njen del vrnil v 7 dneh od preklica s prenosom na bančni račun kupca, razen če se stranki ne dogovorita drugače glede na vračilo kupnine. Pri plačilu s kartico je mogoče denar vrniti le na kartico, s katere je bil opravljen prvotni nakup. Imetnik kartice se lahko pritoži na drug način vračila kupnine.

3. Pravice in obveznosti prodajalca 

• 3.1 Prodajalec je dolžan:

• dostaviti blago kupcu na podlagi naročila, ki ga je prodajalec potrdil v dogovorjeni količini, kakovosti in času ter ga spakirati ali opremiti za prevoz na način, potreben za njegovo ohranitev in zaščito,

• zagotoviti, da je dobavljeno blago skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi Slovaške republike

• kupcu najkasneje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki izroči vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, predpisane z veljavnimi zakonskimi predpisi (navodila v slovaškem jeziku, garancijski list, dobavnica, davčna listina )

3.2 Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine od kupca za dobavljeno blago.

3.3 Prodajalec ima pravico preklicati naročilo, če zaradi prodaje zalog ali nerazpoložljivosti blaga ne more dostaviti blaga kupcu v roku, določenem v teh pogojih, ali po ceni, določeni v spletni trgovini, v kolikor se s stranko ne dogovori o nadomestni izpolnitvi naročila. O preklicu naročila bo kupec obveščen po telefonu ali elektronski pošti, v primeru plačila kupnine ali njenega dela pa mu bodo sredstva vrnjena v 15 dneh na račun, ki ga je določil, razen če je drugače dogovorjeno s prodajalcem.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1 Kupec je dolžan:

• prevzem kupljenega ali naročenega blaga,

• plačati prodajalcu dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku zapadlosti, vključno s stroški dostave blaga,

• da ne poškoduje dobrega imena prodajalca,

• potrditev prejema blaga v dobavnici s svojim podpisom ali podpisom pooblaščene osebe in žigom, če je na voljo

4.2 Kupec ima pravico, da se mu blago dostavi v količini, kakovosti, datumu in kraju, o   katerem so se stranke dogovorile pri zavezujočem sprejemu naročila.

5. Pogoji dostave in plačila

5.1 Blago se prodaja glede na izdane vzorce, kataloge, tipske liste in vzorčne knjige prodajalca, ki so postavljene na spletni strani prodajalčeve e-trgovine.

5.2 Prodajalec je dolžan izpolniti naročilo kupca in blago dostaviti kupcu v roku 3 delovnih dni od dobave blaga s strani dobavitelja ali proizvajalca blaga prodajalcu.

5.3 Kupec je dolžan prevzeti blago na kraju, ki ga je prodajalec sprejel v naročilu kupca. V primeru zamude pri dobavi blaga s strani prodajalca je prodajalec upravičen enostransko podaljšati rok za dostavo blaga, tudi večkrat, o čemer bo prodajalec kupcu izdal potrdilo. Če kupec blaga ne prevzame v 7 dneh po izteku roka, določenega v kupoprodajni pogodbi, ki zavezuje sprejem naročila ali ga enostransko podaljša prodajalec, je prodajalec upravičen kupcu zaračunati skladišče v višini 20,00 € za vsak dan skladiščenja blaga. Po 14 dneh od dneva, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, lahko prodajalec odstopi od kupoprodajne pogodbe in blago proda tretji osebi. Po prodaji dogovorjenega blaga tretji osebi se varščina za dogovorjeno blago, ki jo plača kupec, v celoti pripiše pogodbeni kazni, ki jo je kupec dolžan plačati prodajalcu.

5.4 Prodajalec ima pravico kupca povabiti k prevzemu blaga pred iztekom roka, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi.

• 5.5 Teža, mere in drugi podatki o blagu, ki jih vsebujejo katalogi, brošure in drugi dokumenti prodajalca na spletnem mestu prodajalčeve e-trgovine, so nezavezujoči podatki.

• 5.6 Kraj dobave blaga je kraj, ki ga je prodajalec določil v sprejemu naročila, razen če se stranke v kupoprodajni pogodbi ne dogovorijo drugače.

• 5.7 Če prodajalec dostavi blago kupcu na kraj, ki ga kupec določi v kupoprodajni pogodbi, je kupec dolžan blago prevzeti osebno ali zagotoviti, da blago prevzame oseba, pooblaščena za prevzem blaga, kakor je določeno v kupoprodajni pogodbi, in podpisati protokol dobave ter predajo blaga. Tretja oseba, pooblaščena za prevzem blaga, navedenega v kupoprodajni pogodbi, je dolžna prodajalcu predložiti izvirnik ali kopijo kupoprodajne pogodbe ter dokazilo o plačilu blaga in pisno pooblastilo. Če je treba dostavo blaga ponoviti zaradi odsotnosti kupca na kraju, navedenem v kupoprodajni pogodbi, nosi vse nastale stroške kupec, zlasti ponovljena dostava blaga na cilj v kupoprodajni pogodbi in shranjena v količini, določeni v točki 2 te splošne trgovinske pogodbe. Blago se šteje za dostavljeno ob dostavi blaga na naslov, ki je naveden v zavezujočem prevzemu naročila, in prevzeto v trenutku fizičnega prevzema blaga s strani kupca. njegovega pooblaščenega zastopnika ali z zavrnitvijo prevzema blaga, kar prevoznik navede v protokolu o dostavi in ​​predaji blaga.

5.8 Kupec je dolžan takoj po dostavi preveriti pošiljko, torej blago in njegovo embalažo. V primeru, da kupec ugotovi, da je blago ali embalaža blaga mehansko poškodovana, je dolžan o tem obvestiti prevoznika in v njegovi prisotnosti preveriti stanje blaga. V primeru poškodbe blaga je kupec dolžan zapisati obseg in naravo škode na blagu, katerega točnost bo potrdil prevoznik. Na podlagi tako pripravljenega zapisa dobavljenega blaga lahko prodajalec kupcu naknadno zagotovi odpravo pomanjkljivosti blaga, popust na blago ali v primeru nepopravljivih napak blaga kupcu dostavi novo blago .

• 5.9 Kupec je upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe, če prodajalec blaga ne dostavi v roku, določenem v 5.2. Trgovskih pogojev. Odstop od kupoprodajne pogodbe in prodajalec je dolžan kupcu vrniti že plačani del kupnine v 15 dneh od dostave odstopa od kupne pogodbe z brezgotovinskim nakazilom na račun kupca, ki ga določi kupec.• 5.10 Kupec bo po e-pošti prejel račun za vsako pošiljko. Če je potrebna garancijska kartica, bo vključena v paket.

• 5.11 Načini plačila: Z gotovino ob prevzemu blaga ali nakazilu na račun.

6. Nabavna cena

• 6.1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino blaga, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi in / ali po prodajnem ceniku, veljavnem v času sklenitve kupoprodajne pogodbe, vključno s stroški dostave (v nadaljevanju “kupnina”) v gotovini plačilo v prodajalčevih določenih prodajnih prostorih, plačilo po povzetju prek podjetja, ki opravlja poštne storitve, ali z negotovinskim nakazilom na račun prodajalca, določen v zavezujočem sprejemu naročila.

• 6.2. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe nabavne cene v primeru spremembe zakonodaje, sprememb cen proizvajalcev ali dobaviteljev blaga.

• 6.3. V primeru, da kupec prodajalcu plača kupnino z negotovinskim nakazilom, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina knjižena na račun prodajalca.

• 6.4. Kupec je dolžan prodajalcu plačati kupnino za dogovorjeno blago v roku po kupni pogodbi, vendar najkasneje ob prevzemu blaga.

• 6.5. V primeru, da kupec prodajalcu plača kupnino za blago, dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi, je kupec upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine samo v skladu z veljavno slovaško zakonodajo.

• 6.6. V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe pred plačilom celotne kupnine, se stranki dogovorita, da bo predplačilo kupnine vključeno v celoten znesek pogodbene kazni, ki jo je kupec dolžan plačati prodajalcu, razen če je v kupoprodajni pogodbi drugače dogovorjeno.

• 6.7. V primeru, da kupec prodajalcu ob prevzemu blaga ne plača celotne kupnine, se stranki strinjata, da ima prodajalec pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe in je predplačilo kupnine v celoti pripisano pogodbeni kazen, ki jo je kupec dolžan plačati prodajalcu, v kupoprodajni pogodbi ni drugače dogovorjeno.

• 6.8. Stroški, povezani z vgradnjo in dostavo, niso vključeni v nakupno ceno blaga in prodajalec teh storitev ni dolžan zagotoviti kupcu.

• 6.9. Vse delnice (akcijske cene) so veljavne do porabe zalog, razen če je za določen izdelek določeno drugače.

7. Pridobitev lastništva in prenos nevarnosti škode na blagu

• 7.1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom s plačilom celotne kupnine za blago.

• 7.2. Tveganje poškodbe blaga preide na kupca v trenutku, ko blago prevzame od prodajalca, ali če tega ne stori pravočasno, v trenutku, ko mu prodajalec dovoli, da razpolaga z blagom, ali če kupec blaga ne prevzame.

8. Pritožbeni postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

• 8.1. Vse garancijske zahtevke, kadar se napaka pokaže v 30 dneh po prejemu blaga, odpravimo tako, da blago zamenjamo za nov kos. Če blaga trenutno ni na zalogi, bo naročeno v najkrajšem možnem času ali vam omogočimo, da lahko izberete drugo blago iste vrednosti. Za pospešitev reševanja pritožbe v zameno za nov kos v roku 30 dni od nakupa je treba zahtevano blago vrniti v celoti (tj. vključno z vso dodatno opremo, priročniki itd.) Garancijsko nadomestilo ne velja za mehansko poškodovano blago. neoSun s.r.o. ponuja možnost vračila neuporabljenega blaga v zakonsko določenem roku 7 dni. Blago pa mora biti v originalni embalaži, neuporabljeno in kompletno. Če vas zanima vrnitev rabljenega blaga, ponujamo za vračilo znesek, ki ustreza vrednosti rabljenega blaga. Kupec, ki kupi blago v okviru svojega poslovanja in to blago ni namenjeno nadaljnji prodaji, lahko odstopi od pogodbe v 7 dneh od prejema blaga. Uporaba roka za vračilo blaga pri izdelkih, ki jih kupec pridobi v reklamacijskem postopku (zamenjava za nov kos), ni mogoča.

• 8.2. Prodajalec odgovarja za napake blaga, kupec pa je dolžan, da brez nadaljnjega zahteva reklamacijo pri prodajalcu po veljavnem postopku. Informacije o servisnih točkah za garancijski in po garancijski servis so na zadnji strani garancijske kartice, oz. vam bodo po potrebi in na vašo zahtevo te posredovali po telefonu ali e-pošto

• 8.3. Za obravnavo pritožb velja veljaven pritožbeni postopek. Kupec s pošiljanjem naročila prodajalcu potrdi, da je bil pravilno obveščen o pogojih in načinu reklamacije blaga, vključno z informacijami o tem, kje je mogoče vložiti zahtevek, in o izvedbi garancijskih popravil v skladu s čl. § 18 odstavek 1 zakona št. 250/2007 Z. iz. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Zb. o prekrških, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu le “zakon”).

• 8.4. Pritožbeni postopek velja za blago, ki ga kupec kupi od prodajalca v obliki elektronskega poslovanja na prodajalčevem spletnem mestu za elektronsko poslovanje.

• 8.5. Pritožbeni postopek v tej obliki velja za vse poslovne primere, razen če so pogodbeno dogovorjeni drugi garancijski pogoji.

• 8.6. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati garancijo samo za blago, ki kaže napake proizvajalca, dobavitelja ali prodajalca, je zajeto v garancijo in je bilo kupljeno priprodajalcu.

• 8.7. Kupec je dolžan blago pregledati ob prevzemu blaga. Če tega ne stori, lahko uveljavlja zahtevke za napake, ugotovljene med tem pregledom, le, če dokaže, da je blago imelo te napake že v času prejema blaga.

• 8.8. V garancijskem roku ima kupec pravico do brezplačnega odstranjevanja napake ob predložitvi blaga, vključno z dodatki, dokumentacijo in navodili pooblaščenemu predstavniku prodajalca skupaj z garancijskim listom in dokazilom o plačilu.

• 8.9. Če blago kaže napake, ima kupec pravico vložiti reklamacijo v prodajalčevih prostorih v skladu s čl. § 18 odstavek 2 Zakona tako, da blago na lastne stroške dostavi v prodajalčeve prostore ter izpolni obrazec za reklamacijo in ga dostavi prodajalcu. Obliko obrazca določi prodajalec, njegov vzorec pa bo postavljen na prodajalčevo spletno stran. Kupec je dolžan v obrazcu natančno navesti vrsto in obseg napak na blagu. Kupec ima pravico vložiti pritožbo pri osebi, ki jo je proizvajalec blaga pooblastil za izvedbo garancijskih popravil (v nadaljevanju “imenovana oseba”). Seznam določenih oseb je naveden v garancijskem listu ali ga bo prodajalec kupcu poslal na njegovo zahtevo. Pritožbeni postopek za blago, ki ga je mogoče objektivno dostaviti prodajalcu, se začne na dan, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

• dostava izpolnjenega obrazca za reklamacijo kupca prodajalcu,

• dostava zahtevanega blaga kupca prodajalcu,

• dostava dostopnih kod, gesel itd. za blago kupca prodajalcu. Pritožbeni postopek za blago, ki ga ni mogoče objektivno dostaviti prodajalcu in je trajno nameščeno, se začne z dnem, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

• dostava izpolnjenega obrazca za reklamacijo kupca prodajalcu,

• dostava blaga kupca prodajalcu,

• dostava dostopnih kod, gesel itd. za blaga kupca prodajalcu. Začetek pritožbenega postopka je hkrati tudi dan pritožbe in uveljavljanja reklamacije. Zahtevano blago je treba dostaviti na sedež prodajalca, razen če prodajalec ali pooblaščena oseba ne določi drugače (npr. Za prevoz blaga neposredno do imenovane osebe).

• 8.10. Prodajalec je dolžan pritožbo sprejeti v katerem koli obratu, v katerem je možen sprejem pritožbe, to je na njenem sedežu ali pri pooblaščeni osebi v skladu s čl. § 18 odstavek 2 zakona.

• 8.11. Na kraju, določenem v skladu s točko 8.9 teh splošnih pogojev za prejem pritožb, je prodajalec dolžan zagotoviti prisotnost osebe, pooblaščene za obravnavanje pritožb v skladu s čl. § 18 odstavek 3 zakona.

• 8.12. Kupec se je dolžan prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja pritožiti zaradi napak na blagu, sicer kupec izgubi pravico, da prodajalec reklamirano napako odpravi brezplačno.

• 8.13. Prodajalec ali določena oseba izda kupcu potrditev zahtevka za reklamacijo blaga v primerni obliki, ki jo izbere prodajalec, npr. v obliki elektronskega sporočila ali pisno, v katerem je kupec dolžan natančno navesti napake blaga v skladu s čl. § 18 odstavek 5 Zakona in obveščati potrošnika o njegovih pravicah, ki izhajajo iz ust. 622. in odst. § 623 civilnega zakonika. Če je pritožba podana s pomočjo komunikacije na daljavo, mora prodajalec kupcu takoj poslati potrditev pritožbe; če potrditve ni mogoče dostaviti takoj, jo je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje skupaj z dokazilom o rešitvi pritožbe; Potrditve zahtevka ni treba dostaviti, če ima kupec možnost dokazati zahtevek na drug način.

• 8.14. Na podlagi odločitve kupca, katera od njegovih pravic v skladu s čl. 622. in odst. § 623 civilnega zakonika uporablja prodajalec ali določena oseba, ki je dolžna določiti način obravnave pritožbe v skladu z določbami čl. § 2 črka m) zakona takoj, v bolj zapletenih primerih v roku 3 dni od začetka pritožbenega postopka, v upravičenih primerih, zlasti če je potrebna zapletena tehnična ocena stanja blaga najkasneje v 30 dneh od dneva pritožbeni postopek. Po določitvi načina obravnave reklamacije bo prodajalec ali imenovana oseba reklamacijo obravnavala takoj, v utemeljenih primerih pa se bo pritožba lahko kasneje rešila. Rešitev pritožbe pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po izteku roka za obravnavo reklamacije ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ali ima pravico zamenjati blago za novo blago.Prodajalec kupca obvesti o zaključku reklamacijskega postopka in izidu reklamacije v obliki, o kateri sta se dogovorili obe strani, ali mnenju imenovane osebe (v nadaljevanju “strokovna ocena blaga”). Če je kupec v prvih 12 mesecih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe uveljavljal zahtevek za blago, lahko prodajalec terjatev poravna tako, da jo zavrne le na podlagi izjave izvedenca ali mnenja, ki ga izda pooblaščena, priglašena ali akreditirana oseba ali mnenje imenovane osebe (v nadaljnjem besedilu: strokovna ocena blaga). Ne glede na rezultat strokovne ocene prodajalec od kupca ne more zahtevati povračila stroškov izvedenske ocene blaga ali drugih stroškov, povezanih s strokovno oceno blaga, ki jih je v dokumentu o ravnanju z reklamacija, komu lahko kupec blago pošlje v strokovno oceno. Če kupec blago pošlje v strokovno oceno imenovani osebi, navedeni v dokumentu o obravnavi reklamacije, stroške strokovne ocene blaga, kot tudi vse s tem povezane namensko nastale stroške, nosi prodajalec, ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za uveljavljeno napako blaga, lahko znova vloži pritožbo; garancijski rok ne poteče med strokovno oceno blaga. Prodajalec je dolžan kupcu povrniti v 14 dneh od dneva vložene reklamacije vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene blaga, kot tudi vse s tem povezane namensko nastale stroške. Ponovno oddanega zahtevka ni mogoče zavrniti.

• 8.15. Kupec ni upravičen zahtevati garancije za napake, o katerih ga je ob sklenitvi pogodbe obvestil prodajalec ali ki jih je ob upoštevanju okoliščin, v katerih je bila sklenjena kupoprodajna pogodba, moral poznati.

• 8.16. Prodajalec si pridržuje pravico, da blago z napako nadomesti z drugim podobnim blagom s primerljivimi tehničnimi parametri.

•8.17. Pravica kupca, da od prodajalca zahteva garancijo, poteče:

• če ne predloži dokazila o plačilu, dobavnice ali garancijske kartice, dodatkov ali dokumentacije blaga,

• neobveščanje o očitnih napakah pri prevzemu blaga,

• iztek garancijske dobe blaga,

• mehanske poškodbe blaga, ki jih povzroči kupec,

• uporaba blaga v pogojih, ki ne ustrezajo njihovi vlažnosti, kemičnim inmehanskim vplivom na naravno okolje,

• nestrokovno ravnanje, servisiranje ali zanemarjanje nege blaga,

• škoda na blagu zaradi prekomernega nakladanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnih načelih, tehničnih standardih ali varnostnih predpisih, ki veljajo v Slovaški republiki,

• poškodbe blaga zaradi neizogibnih in / ali nepredvidljivih dogodkov,

• poškodbe blaga zaradi nenamernega uničenja in nenamernega propadanja,

• nestrokovno posredovanje, škoda med prevozom, škoda zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile,

• nedovoljeno poseganje v blago s strni nepooblaščene osebe.

• 8.18. Prodajalec je dolžan obravnavati pritožbo in zaključiti pritožbeni postopek na enega      od naslednjih načinov

• dostava popravljenega blaga,

• izmenjava blaga,

• povračilo kupnine za blago,

• s plačilom razumnega popusta na ceno blaga,

• pisno vabilo za prevzem izvedbe, ki jo je določil prodajalec,

• z utemeljeno zavrnitvijo garancijskega zahtevka za blago.

• 8.19. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu določanja načina     obravnave reklamacije in o obravnavi reklamacije najkasneje v 30 dneh od datuma reklamacije prek pošte, kurirja ali ponudnika dostavne službe ali po e-pošti.

• 8.20. Garancijski rok je 24 mesecev od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe, razen če je za posebne primere določena drugačna garancijska doba, ki začne teči od datuma prejema blaga in potrditve potrebnih dokumentov v zvezi z blagom s strani pooblaščenega oseba.

• 8.21. Garancijski rok se podaljša za obdobje, v katerem kupec blaga ni mogel uporabiti zaradi garancijskega popravila blaga.

• 8.22. V primeru zamenjave blaga za novo bo kupec prejel dokument, v katerem bo navedeno izmenjano blago, nadaljnje reklamacije pa bodo podane na podlagi originalne dobavnice in tega reklamacijskega dokumenta. v primeru zamenjave blaga za novo blago začne garancijski rok znova teči od prejema novega blaga, vendar le za novo blago.

• 8.23. Vsa zakonsko uveljavljena garancijska popravila so brezplačna.

•8.24. V zvezi z odpravljivo napako bo pritožba rešena glede na odločitev kupca v skladu s točko 8.13. te pritožbe in pogoji poslovanja, kot sledi:• prodajalec bo zagotovil odpravo napake, oz• prodajalec blago z napako zamenja.

• 8.25. V primeru pomanjkljivosti, ki je ni mogoče odpraviti, ali ene ali več ponavljajočih se odpravljivih napak ali številnih različnih odpravljivih napak, ki preprečujejo pravilno uporabo blaga kot brez napake, bo prodajalec odpravil napako, odvisno od odločitve kupca po 8.13. pritožbe in pogoji poslovanja, je pritožba naslednja:

• z zamenjavo blaga za drugo funkcionalno blago z enakimi ali boljšimi tehničnimi parametri, ali

• v primeru, da prodajalec blaga ne more zamenjati za drugega, bo reklamacijo obravnaval z izdajo dobropisa za blago z napako.

• 8.26. Reševanje pritožb velja samo za napake, navedene v obrazcu za pritožbo.

• 8.27. Za namene reklamacije se večkrat pojavljanje ene odpravljive napake šteje za večkratno odpravljivo napako.

•8.28. Za namene reklamacije se pojav več kot treh različnih odpravljivih napak hkrati šteje za večje število različnih odpravljivih napak.

• 8.29. Za namene reklamacije se šteje obdobje, v katerem kupec po sklenitvi kupoprodajne pogodbe blaga zaradi napak ne more več uporabljati skupaj več kot 100 dni.

• 8.30. Pravica kupca, da vloži zahtevek za odpravo napake na blagu, je po tem, ko je uveljavil svojo pravico in od prodajalca zahteval, da odpravi napako na blagu v skladu s točko 8.8. te pritožbe in pogojev poslovanja porabljen in ne glede na rezultat pritožbe ni več upravičen večkrat vložiti pritožbe zaradi iste unikatne napake (ne napake iste vrste).

• 8.31. V primeru, da prodajalec prekine postopek reklamacije kot utemeljeno zavrnitev reklamacije, vendar napaka na izdelku objektivno obstaja in ni bila odpravljena, lahko kupec uveljavi svojo pravico do odprave napake blaga prek sodišča. 

9. Osebni podatki in njihovo varovanje

9.1 Prodajalec je upravljavec osebnih podatkov v skladu s 5. točko o) zakona št. 18/2018 zb. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen s poznejšimi predpisi (v nadaljnjem besedilu “Zakon“).

9.2 Osebni podatki pomenijo vse podatke o določeni ali določljivi fizični osebi; fizična oseba, ki jo je mogoče določiti, je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na določen identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, identifikator omrežja ali s sklicevanjem na enega ali več posebnih fizičnih elementov, fiziološka, ​​genetska, duševna, ekonomska, kulturna ali družbena identiteta te fizične osebe

9.3 Oseba, odgovorna za varstvo osebnih podatkov, je prodajalec.

9.4 Prodajalec obdeluje osebne podatke, ki jih je posredoval kupec, kot tudi podatke, ki jih je prodajalec pridobil na podlagi izpolnitve naročila kupca.

• 9.5 Pravni razlog za obdelavo osebnih podatkov je

• izpolnitev pogodbe med kupcem in prodajalcem v skladu s 13. odst. 1 črka b) zakona,

• zakoniti interes prodajalca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti pošiljanje komercialnih obvestil in novic, tako imenovanih novic) v skladu s 13. odstavkom odst. 1 črka a) zakona,

• soglasje kupca k obdelavi osebnih podatkov za namene lastnega trženja (zlasti pošiljanje poslovnih obvestil in novic, tako imenovanih newsletterov) v skladu s 13. odstavkom 13. odst. 1 črka a) Zakona v primeru, da ni bilo naročeno nobeno blago

9.6 Namen obdelave osebnih podatkov je

• obdelava kupčevega naročila in uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem; pri naročilu so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime, priimek, naslovi, kontaktni podatki), je posredovanje osebnih podatkov nujna zahteva za sklenitev in izpolnitev pogodbe, brez posredovanja osebnih podatkov pogodbe ni mogoče skleniti in je prodajalec ne more izpolniti

• pošiljanje poslovnih obvestil in izvajanje drugih tržnih dejavnosti

•  9.7 Prodajalec nima samodejne posamezne odločitve v skladu z 28. členom zakona.

9.8 Prodajalec hrani osebne podatke• za čas, potreben za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med kupcem in prodajalcem ter uveljavljanja terjatev iz teh pogodbenih razmerij (za obdobje 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja).• dokler je preklicano soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, če se ti podatki obdelujejo na podlagi podanega soglasja

9.9 Po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov bo prodajalec osebne podatke izbrisal

9.10 Prejemniki osebnih podatkov so osebe• vključeni v dostavo blaga in izvrševanje plačil na podlagi pogodbe• zagotavljanje trženjskih storitev• opravljanje storitev v zvezi z vodenjem računovodskih listin za izpolnitev zakonskih obveznosti prodajalca

• 9.11 Prodajalec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (v državo zunaj Evropske unije) ali v mednarodno organizacijo.

9.12 Pod pogoji iz zakona ima kupec naslednje pravice

• pravico do dostopa do njihovih osebnih podatkov v skladu z oddelkom 21 zakona,

• pravico do popravka osebnih podatkov v skladu z 22. členom zakona ali omejitve obdelave takih podatkov v skladu z 24. členom zakona,

• pravica do brisanja osebnih podatkov v skladu z oddelkom 23 zakona (pravica do pozabe),• pravico do ugovora zoper obdelavo v skladu z oddelkom 27 zakona,

• pravica do prenosa osebnih podatkov drugemu operaterju v skladu z oddelkom 26 zakona,

• pravica do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto prodajalca iz 1. člena teh pogojev.

9.13 Kupec ima pravico vložiti pritožbo na Urad za varstvo osebnih podatkov v primeru, da kupec meni, da je bila kršena njegova pravica do varstva osebnih podatkov.

• 9.14 Prodajalec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov

9.15 Kupec ob pošiljanju naročila na prodajalčevi spletni strani potrdi, da je seznanjen s pogoji varovanja osebnih podatkov in jih sprejema v celoti.

• 9.16 Kupec izrazi privolitev na podlagi obveščanja, tako da v naročilnici označi (“odkljuka”) ustrezno polje za soglasje. S potrditvijo tega polja kupec potrjuje, da je bil seznanjen s pogoji varovanja osebnih podatkov in da jih v celoti sprejema.

9.17 Prodajalec je upravičen do spremembe teh pogojev. Na svoji spletni strani bo objavil novo različico pogojev varstva osebnih podatkov in hkrati kupcu poslal novo različico teh pogojev na elektronski naslov, ki ga kupec posreduje prodajalcu.

  1. Odstop od kupoprodajne pogodbe

10.1. Če prodajalec ne more izpolniti svojih obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, zaradi razprodanih zalog, nedobavljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega s kupoprodajno pogodbo, ustavil proizvodnjo ali povzročil tako hudo spremembe, ki so onemogočile izpolnitev obveznosti prodajalca iz kupoprodajne pogodbe ali zaradi višje sile ali če tudi po vseh naporih, ki se od njega pošteno zahtevajo, ne more dostaviti blaga kupcu v roku roku določenem s temi pogoji poslovanja ali po ceni, navedeni v naročilu, je prodajalec dolžan kupca o tem nemudoma obvestiti in mu hkrati ponuditi možnost zamenjave oz.

odstopiti od kupoprodajne pogodbe (preklic naročila). V primeru, da kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe iz razlogov navedenih v tej točki te reklamacije in

Pogojih poslovanja je prodajalec dolžan vrniti kupcu že plačano varščino za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, v 14 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe z nakazilom na račun, ki ga določi kupec.

10.2. Kupec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v skladu s § 7 in nasl. Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo (v nadaljevanju: zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo) v 14 dneh od prevzema blaga. od dneva sklenitve pogodbe o opravljanju storitev ali pogodbe o posredovanju elektronskih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnem mediju, v kolikor ima prodajalec pravočasno in pravilno 3. čl. Zakona o varstvu potrošnikov na daljavo. Prodaja.

10.3. V tem času ima kupec pravico blago razpakirati in preizkusiti na podoben način, kot je to običajno pri nakupu v klasični “fizični” trgovini, v obsegu, ki je potreben za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

10.4. Začetek roka za odstop od pogodbe se določi z dnem, ko kupec ali tretja oseba, ki jo on določi, razen prevoznika, prevzame vse dele naročenega blaga oz.

a) dostavi blago, sestavljeno iz več kosov ali kosov od datuma zadnjega dela ali zadnjega kosa,
b) blago, ki ga kupec naroči v enem samem naročilu, mora biti dostavljeno ločeno od datuma prejema blaga, ki je bilo dostavljeno zadnje,
c) blago dobavlja večkrat v določenem časovnem obdobju od datuma prejema prvega dobavljenega blaga.
10.5. Kupec lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe, ki je nakup blaga, tudi pred potekom odstopnega roka.

10.6. Pri odstopu od pogodbe se zahteva pisno, na način, da ni dvoma o odstopu od pogodbe pomotoma ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov ali na obrazcu iz Priloge št. 1 teh pogojev poslovanja za reklamacije. Šteje se, da je rok varovanja ohranjen, če je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe poslano prodajalcu najkasneje zadnji dan roka po pogodbi. § 7 odst. 1. Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo.

10.7. Odstop od kupoprodajne pogodbe po prejšnjem odstavku teh komercialno-reklamacijskih pogojev mora vsebovati podatke, zahtevane v obrazcu za odstop od kupoprodajne pogodbe, 1. teh komercialno-reklamacijskih pogojev, zlasti identifikacijo kupca, številko in datum naročila, natančno specifikacijo blaga, način, na katerega mora prodajalec vrniti prejeta plačila, predvsem številko računa in/ali poštni naslov kupca.

10.8. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani kupca, je tudi morebitna dodatna pogodba v zvezi s kupoprodajno pogodbo, od katere je kupec odstopil, od začetka odpovedana. Od kupca ni mogoče zahtevati nikakršnih stroškov ali drugih plačil, ki so v zvezi z odstopom od dodatne pogodbe, razen plačila stroškov in plačil iz odst. § 9 odst. 3, odstavek § 10 odst. 3. in 5. člena Zakona o varstvu potrošnikov za prodajo na daljavo in storitve, kjer je storitev opravljena in je bila storitev opravljena v celoti.

10.9. Kupec je dolžan blago v 14 dneh od dneva odstopa od kupoprodajne pogodbe brez nepotrebnega odlašanja poslati nazaj na naslov sedeža upravljavca ali izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. . To ne velja, če je prodajalec priporočil osebni prevzem blaga ali preko od njega pooblaščene osebe. Šteje se, da je rok iz prvega stavka tega razdelka teh komercialno-oglaševalskih pogojev upoštevan, če je blago predano v odpremo najkasneje zadnji dan navedenega roka.

10.10. Kupec je dolžan blago izročiti prodajalcu popolno, vključno s celotno dokumentacijo, nepoškodovano, po možnosti v originalni embalaži in nerabljeno.

10.11. Pošiljke sprejme prodajalec. Priporočljivo je, da se blago zavaruje. Prodajalec je dolžan kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od datuma prejema obvestila o odstopu od pogodbe, vrniti vsa plačila, ki jih je prejel od kupca na podlagi kupoprodajne pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami . Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačil v skladu s to točko teh prodajnih in reklamacijskih pogojev, preden je bilo blago dostavljeno kupcu ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago poslano nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo pooblasti prodajalec.

10.12 Kupec nosi stroške vračila Blaga Prodajalcu. Blago se vrne neposredno prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. To ne velja, če se je prodajalec dogovoril, da bo te stroške poravnal sam, ali če ni izpolnil obveznosti iz točke (i) prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov za prodajo na daljavo.

10.13. Kupec odgovarja le za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki presega ravnanje, potrebno za preverjanje lastnosti in funkcionalnosti blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, razen če je prodajalec izpolnil obveznost obveščanja o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe v skladu s točko h) prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov

pri prodaji na daljavo.

10.14. Prodajalec je dolžan kupcu vrniti kupnino za blago na enak način, kot ga je kupec uporabil pri svojem plačilu, razen če se prodajalec s kupcem dogovori o drugačnem načinu vračila, ne da bi kupcu v zvezi s tem zaračunal kakršne koli dodatne stroške.

10.15. V primeru, da Kupec odstopi od Pogodbe in Prodajalcu dostavi poškodovano ali nepopolno rabljeno Blago, se Kupec zavezuje, da bo Prodajalcu plačal

(a) vrednost, za katero je bila vrednost blaga zmanjšana v skladu s 457. členom Civilnega zakonika v dejanskem znesku
b) stroške, ki jih je imel prodajalec s popravilom in vzpostavitvijo blaga v prvotno stanje, izračunane v skladu s cenikom po garanciji.
Kupec je v skladu s to točko reklamacijskih in splošnih pogojev dolžan prodajalcu povrniti škodo največ do višine razlike med nakupno ceno blaga in vrednostjo blaga ob odstopu od prodajne pogodbe.

10.16. V skladu s šestim odstavkom 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji na daljavo kupec ne sme odstopiti od pogodbe pod naslednjimi pogoji

 prodaja blaga, izdelanega v skladu s posebnimi zahtevami potrošnika, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, posebej namenjenega enemu potrošniku,

 prodajo blaga v zaščitni embalaži, ki je zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov neprimerna za vračilo in katere zaščitna embalaža je bila po dostavi odstranjena,

 prodaja zvočnih posnetkov, video posnetkov, avdio posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če jih je potrošnik razpakiral,

 zagotavljanje elektronskih vsebin, ki niso na otipljivem nosilcu podatkov, pod pogojem, da se je zagotavljanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in da je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 prodajo blaga, ki ga je kupec po sklenitvi pogodbe in prejemu blaga od prodajalca sestavil, sestavil ali uporabil tako, da ga prodajalec ne more obnoviti v prvotno stanje brez večjega napora in stroškov, npr. montažno ali sestavljeno pohištvo itd.

10.17. Določbe 10. člena teh prodajnih in oglaševalskih pogojev izrecno ne veljajo za osebe, ki ne ustrezajo opredelitvi potrošnika iz točke a) drugega odstavka tega zakona.

•11. Končne določbe

•11.1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev. Obveznost pisnega obveščanja o spremembi teh splošnih pogojev se izpolni z objavo na spletnem mestu prodajalca.

• 11.2. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti vsaka sprememba v pisni obliki.

• 11.3. V primeru dvoma se pogodbeni stranki strinjata, da se za obdobje uporabe šteje čas od dostave blaga kupcu v skladu s točko 5.7. teh splošnih pogojev do dneva dostave blaga prodajalcu v skladu s točko 11.4. teh splošnih pogojev.

• 11.4. Pogodbeni stranki sta se dogovorili, da bo komunikacija med njima potekala v obliki elektronskih sporočil.

• 11.5. Ustrezne določbe civilnega zakonika, zakona, zakona št. 22/2004 zb. o elektronskem poslovanju in o spremembah zakona št. 128/2002 zb. o državnem nadzoru notranjega trga na področju varstva potrošnikov in o spremembah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 284/2002 zb. kakor je bil spremenjen in Zakon o varstvu potrošnikov po pošti.

• 11.6. Ti splošni pogoji veljajo za kupca s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe.

• 11.7. Kupec s pošiljanjem naročila potrdi, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi v celoti strinja.

Ti pogoji začnejo veljati 18. maja 2021.

Obrazec za odstop od pogodbe na daljavo

Navodila o uveljavljanju pravic kupcev